Sananvapaus

Sananvapaus on yksi tärkeimmistä perusoikeuksista.

Ilman sananvapautta emme voisi hankkia, vastaanottaa tai levittää tietoja yhteiskunnallisista ongelmista. Mutta sananvapauden nimissä ei voi tehdä mitä tahansa. Yksityisyyden suojaa, syrjinnän kieltoa tai ihmisarvoa loukkaavat ilmaisut eivät kuulu sananvapauden piiriin.

Tutustu alapuolelta sananvapauteen liittyviin käsitteisiin.

Kuvittele että olet nyt hallitsija. Saat valita mitä maassasi saa tehdä ja mitä ei. Perustele valintasi ja kerro millaista maassasi on asua. Mitä asioita haluat kannattaa maassasi ja mitkä asiat haluat pois?


Tunnetko termit?

sensuuri – ennakkotarkistus ja ennakolta estäminen

provosointi – yllyttäminen, riidan haastaminen

kunnianloukkaus – toisesta ihmisestä kerrottu valheellinen tieto tai vihjaus

rikosoikeudellinen vastuu – koskee yli 15-vuotiasta henkilöä, joka voidaan asettaa syytteeseen ja tuomita rikoksesta

propaganda – viestintää, jolla halutaan vaikuttaa vastaanottajien toimintaan ja ajatuksiin niin, että se hyödyttää viestin lähettäjää

syrjintä – huono kohtelu jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden, esim. iän, kielen tai uskonnon, perusteella

yksityisyyden suoja – oikeus siihen, ettei ihmisen yksityisasioita levitetä julkisesti

sananvapaus – oikeus vastaanottaa ja levittää kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia

yhdenvertaisuus – oikeus kaikille yhtä hyviin mahdollisuuksiin vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnassa

vihapuhe – puhetta, joka pohjautuu syrjintään ja ennakkoluuloihin

Mikä on sananvapaus?

Jokaisella ihmisellä on oikeus mielipiteen– ja sananvapauteen.

Sananvapaus on kansalaisen perusoikeuksiin kuuluva oikeus ilmaista ja vastaanottaa julkisuudessa mielipiteitään. Länsimaisissa demokratioissa sananvapauden ydinsisällöksi on usein mielletty ennakkosensuurin poissaolo.

Lainsäädännössä on kuitenkin myös rajoituksia sananvapaudelle silloin, kun sen käyttö loukkaa jotain toista tai sortaa ihmisoikeuksia.

Sananvapaus on määritelty eri laeissa ja sopimuksissa eri tavoin. Esimerkiksi Suomen perustuslaissa sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään sitä ennakolta estämättä. Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan sananvapaus on oikeus, joka sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta.

Sananvapaus ei salli vihapuhetta

Sanankäytöllä ei ainoastaan kuvailla maailmaa, vaan sanat ovat myös tekoja.

Annamme toisille ihmisille arvoa sanoillamme ja teoillamme, mutta samoilla keinoilla voimme kiistää toisten ihmisten tai ihmisryhmien arvon.

Jos esitämme väitteitä, että kaikki ihmiset eivät olekaan tasavertaisia heidän synnynnäisten ominaisuuksien tai alkuperän vuoksi tai pidämme yksilöitä alempiarvoisina tai pahoina sen perusteella, mihin ryhmään me miellämme heidän kuuluvan, loukkaamme silloin toisen ihmisarvoa.

Kaikki rotu- tai uskonnollisen vihan puoltaminen, joka merkitsee yllytystä toisten syrjintään, vihollisuuksiin tai väkivaltaan, on kielletty Suomen laissa.

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat sananvapauden, mutta ne turvaavat myös yksityisyyden suojan ja synnynnäisen ihmisarvon. Kansallisessa lainsäädännössä on varmistettava, että jokaisen ihmisen kaikkia oikeuksia suojellaan laeilla.

Vihapuhe loukkaa ihmisarvoa

Suomessa vihapropagandan kieltävä artikla on pantu voimaan rikoslain pykälillä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Näiden pykälien tarkoituksena ei ole rajoittaa sananvapautta, vaan puolustaa meidän jokaisen synnynnäistä ihmisarvoa.

Sananvapaus on keskeinen ihmisoikeus, jota ei saa rajoittaa mielivaltaisesti, mutta se ei ole ainoa oikeus. Ihmisoikeudet ovat kokonaisuus. Emme voi keskittyä vain yhteen ihmisoikeuteen ja loukata samalla muita oikeuksia, samoin kuin emme voi yhden ihmisen oikeuksien varjolla loukata toisten ihmisten oikeuksia.