Hei opettaja!

Digiseikkailuun valitut sisällöt pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Sisällöt on pyritty järjestämään mahdollisimman selkeiksi kokonaisuuksiksi opettajalle.
Sisältöihin sopivat tehtävät on linkitetty Sinulle valmiiksi. Tutki itse lisää.

Selvitä mielessäsi..

Milloin sitoudun opettamaan tvt-taitoja?

Kenen kanssa opetan tvt-taitoja?

Mitä pulmia saatan kohdata opettaessani ja miten pääsen niistä eteenpäin?

Mitä mahdollisuuksia tvt-taitojen kertyminen tuo opiskelullemme?

1. ja 2. luokka

Käytännön työtaidot

Sisällöt materiaalissa #Apinmaja
 • Osaa avata ja sulkea tietokoneen sekä mobiililaitteen
 • Osaa kirjautua koneelle ja oppimisalustalle sekä niistä pois
 • Harjoittelee kirjoittamista näppäimistöllä kahdella kädellä
 • Harjoittelee näppäimistön peruskäyttöä: isot ja pienet kirjaimet, välimerkit (esim. piste, kysymysmerkki), yleisimmät erikoismerkit (esim. @- ja €-merkit) ja sanaväli
 • Harjoittelee jonkin osoitinlaitteen (esim. hiiri tai mobiililaitteen kynä) käyttöä
 • Tutustuu tekstinkäsittelyn alkeisiin ja harjoittelee näppäimistön käyttöä
 • Osaa kuvata mobiililaitteella
 • Osaa avata ja sulkea ohjelmia sekä sovelluksia
 • Osaa käyttää verkkoselainta siirtyä internet sivustoihin
 • Käyttää oppimispelejä
 • Tutustuu jonkun piirto-ohjelman tai -sovelluksen käyttöön

Mediataidot

Sisällöt materiaalissa #Tweetynviestiseinä
 • Osaa käyttää koulun antamaa salasanaa ja käyttäjätunnusta turvallisesti.
 • Ymmärtää ja tietää millainen on turvallinen salasana
 • Tietää miksi uloskirjautuminen on tärkeää
 • Tutustuu netikettiin ja toimii sen mukaisesti
 • Harjoittelee ohjatusti tiedonhakua tietoverkoista (esim. kirjastojen tietokannat)
 • Osaa ilmoittaa oikealle taholla jos hän havaitsee nettikiusaamista ja saa tietoa, että häntä autetaan jos hän kohtaa/on kohdannut ahdistavia sisältöjä internetissä
 • Tietää kertoa turvalliselle aikuiselle, vanhemmalle tai opettajalle jos sosiaalisessa mediassa leviää materiaalia heistä, johon ei ole annettu omien huoltajien kanssa lupaa.

Ohjelmointi

Sisällöt materiaalissa #Ohjelmointi
 • “Oppilas aloittaa tutustumisen ohjelmointiin suunnittelemalla vaiheisia toimintoja ja testaa niitä myös käytännössä. Oppilas saa kokemuksia digitaalisten välineiden käytöstä.” Tutustuu ohjelmoinnin alkeisiin pelien ja leikkien avulla
 • Tutustuu ohjelmointiin robottien (Esim. Bee-Bot) tai jonkin sovelluksen avulla.

Tiedonhallintataidot

Sisällöt materiaalissa #Apinmaja
 • Tekstin kirjoittaminen mallista
 • Tekstin muokkaaminen; apuvälineiden kuten oikolukuohjelman käyttö
 • Osaa tallentaa, avata ja tulostaa tiedostoja

3. ja 4. luokka

Käytännön työtaidot

Sisällöt materiaalissa #Apinmaja
 • Oppilas osaa kirjoittaa tekstiä prosessina; osaa kopioida, liittää ja leikata tekstiä sekä kuvia
 • Oppilas kirjoittaa näppäimistöllä luontevasti kahdella kädellä
 • Osaa käyttää yleisimpiä erikoismerkkejä (esim. lainausmerkit, yhdysmerkki, sulkeet)
 • Tutustuu esitysohjelman käyttöön (esim. Powerpoint, Keynote, Google Slides)
 • Käyttää useita ohjelmia samanaikaisesti (Esim. verkkoselaimen välilehdet, osaa kopioida tekstiä tai kuvia ohjelmasta toiseen)
 • Ymmärtää ohjelmien toimintojen samankaltaisuutta (esim. valikot ja toimintopainikkeet samankaltaisissa ohjelmissa esim. Microsoft Office -ohjelmat)
 • Käytetään oppimispelejä itsenäisesti oppimisen tukena
 • Osaa kuvata ja editoida videoita mobiililaitteilla kuten tabletilla
 • Tutustuu kuvankäsittelyyn tietokoneella ja tabletilla (esim. kuvakoon muuttaminen, kuvan rajaaminen)

Tiedonhallintataidot

 • Tutustuu johonkin tietokantaan ja harjoittelee tiedonhakua sieltä.
 • Ymmärtää mitä eroa on tallentaa omalle tietokoneelle tai pilveen.
 • Tutustuu tiedostonhallinnan perusteisiin (esim. kansiorakenne, tiedostojen tallennus, siirto ja poistaminen)
 • Osaa jakaa tiedostoja muiden kanssa sekä tuottaa ja muokata niitä yhdessä (esim. Onedrive, Google Drive)

Mediataidot

Sisällöt materiaalissa #Tweetynviestiseinä
 • Tutustuu Internet-hakukoneiden käyttöön (Esim. osaa hakea tekstitietoa, kuvia ja videoita) ja harjoittelee arvioimaan hakemansa tiedon luotettavuutta)
 • Ymmärtää omien henkilötietojen käytön riskit
 • Tutustuu ohjatusti tieto- ja viestintätekniikan käyttöön vuorovaikutuksen välineenä (esim. harjoittelee sähköpostin käyttöä)
 • Käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä (esim. muokataan yhdessä dokumenttia usealta laitteelta samanaikaisesti)
 • Tutustuu digitaalisen materiaalin tekijänoikeuksien alkeisiin (esim. kuvien tekijänoikeudet) ja osaa hankkia internetistä tuotoksiinsa ilmaisia ja tekijänoikeusvapaita kuvia (esim. Pixabay.com)
 • Ymmärtää turvallisen julkaisun periaatteet sekä oman ja muiden yksityisyyden suojaamisen julkaisuissa (esim. videot, kuvat, henkilötiedot)
 • Tiedostaa ja ymmärtää netiketin sekä toimii internetissä vastuullisesti ja toiset huomioiden
 • Osaa ilmoittaa oikealle taholla jos hän havaitsee nettikiusaamista.
 • Tietää miten pitää toimia jos sosiaalisessa mediassa leviää materiaalia, jonka julkaisuun he eivät ole antaneet suostumustaan.

Ohjelmointitaidot

Sisällöt materiaalissa #Ohjelmointipolku
 • “Oppilas saa kokemuksia, kuinka ihmisen tekemillä ratkaisuilla on vaikutusta miten teknologiset välineet tai laitteet toimivat.”
 • Osaa käyttää jotain graafista ohjelmaa tai –sovellusta (esim. hahmon liikuttaminen ruudulla komentojen avulla)

5. ja 6. luokka

Käytännön työtaidot

Sisällöt materiaalissa #Apinmaja
 • Osaa tuoda kuvan tai objektin tekstiin sekä esitysgrafiikkaohjelmaan ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa
 • Osaa yksinkertaista kuvankäsittelyä (esim. osaa muuttaa värisävyjä sekä osaa korjata valotusta)
 • Tutustuu taulukkolaskennan alkeisiin (esim. tutustuu kaavoihin ja harjoittelee taulukon tekemistä) (esim. Excel, Google Sheets, Numbers)
 • Syventää tekstinkäsittelytaitoja (esim. rivivälit, kappalejako, taulukon lisääminen, luettelot)
 • Oppii arvioimaan omaa TVT-osaamistaan (esim. itsearviointi)

Tiedonhallintataidot

 • Osaa tehdä esityksen tai yhteenvedon ajatuksistaan (esim. ajatuskartta (Mindmaptools) tai esitys (Prezi)
 • Osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona
 • Osaa hakea tietoa tietokannoista ja portaaleista
 • Osaa käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta

Mediataidot

Sisällöt materiaalissa #Tweetynviestiseinä #Virtuaalimaailma
 • Käyttää luontevasti tieto- ja viestintäteniikkaa vuorovaikutuksen välineenä (esim.sähköposti ja muut viestintäkanavat)
 • Tutustuu 3D tulostukseen (esim. mitä ja missä voi tulostaa – esim. vierailee ryhmänsä kanssa paikassa jossa voi nähdä tulostimen käyttöä)
 • Käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti
 • Osaa arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa
 • Osaa ottaa netiketin huomioon omassa toiminnassaan
 • Osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla ohjeiden mukaan
 • Tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet
 • Tutustuu erilaisiin julkaisukanaviin (esim. blogeihin, videon suoratoistopalveluihin)
 • Osaa ilmoittaa oikealle taholla jos hän havaitsee nettikiusaamista.
 • Tietää miten pitää toimia jos sosiaalisessa mediassa leviää materiaalia, jonka julkaisuun he eivät ole antaneet suostumustaan.

Ohjelmointitaidot

Sisällöt materiaalissa #Ohjelmointipolku

“Oppilas alkaa suunnitella omia ohjelmia ja testaa niitä käytännössä. Toiminnallista tekemistä esimerkiksi robottien avulla.”

 • Tutustuu ohjelmointikielen mekanismeihin graafisessa ohjelmointiympäristössä
 • Oppii ohjelmoinnillista ajattelua eli ongelman pilkkomista, toistettavuuden perusteita (esim. While-looppi) ja algoritmista ajattelua (ehtolauseet).

Ennen koulun alkua –

Esiopetus

Mediataidot

 • Tutustuu tekijänoikeuksiin oman esiopetusryhmänsä viitekehyksessä (esim. lapsi saa päättää asetetaanko hänen työnsä tai kuvansa esille ja pohtii saako toisesta ottaa kuvaa ilman lupaa)
 • Hyödyntää sähköistä tiedonhakua yhdessä esiopetusryhmän kasvattajien kanssa esim. kirjastossa vieraillessaan
 • Tutustuu uusiin tapoihin tehdä tarinaa (Esim. Bookcreator, Greenscreen –tekniikka, PuppetPals)
 • Oppii ilmoittamaan vanhemmalle tai opettajalle / tietää, että häntä autetaan, jos hän havaitsee kiusaamista tai ahdistavaa sisältöä medialaitteiden kautta

Ohjelmointitaidot

 • Osaa ottaa vastaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja osaa toimia niiden mukaan
 • Osaa antaa vaiheittaisia toimintaohjeita toiselle ihmiselle
 • Tutustuu oman ympäristön ohjelmoituihin laitteisiin
 • Tutustuu pelien ja leikkien avulla ohjelmoinnin perusteisiin. (Ohjelmointi on peräkkäisten yksi kerrallaan suoritettavien toimintaohjeiden antamista. Esimerkkejä: “Kapteeni käskee -leikki ja piirtäminen vaiheittaisten ohjeiden mukaan”.)
 • Tutustuu ohjelmointiin robottien tai jonkin sovelluksen avulla.

Käytännön työtaidot

 • Tutustuu ja harjoittelee kuvaamista mobiililaitteilla tai kameralla
 • Tutustuu äänen tallennukseen mobiililaitteilla tai muilla tallennusvälineillä
 • Tutustuu jonkin osoitinlaitteen (esim. hiiri tai mobiililaitteen kynä) käyttöön
 • piirto-ohjelman tai –sovelluksen käyttäminen
 • Harjoittelee laitteiden avaamista, sulkemista ja oikeaa sekä turvallista käsittelyä
 • Tutustuu ohjatusti oppimispeleihin

Tiedonhallintataidot

 • Tutustuu leikkikirjoituksen kautta näppäimistöön sekä
 • kirjoittaa näppäimistöllä oman luku- ja kirjoitustaitonsa puitteissa (esim. oma nimi)
 • Tutustuu erilaisiin tapoihin hakea tietoa ohjatusti aikuisen kanssa