Kirjaudu

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio, jota käytetään
25.5.2018 lähtien

Rekisterinpitäjä

Digiseikkailu Oy
Y-tunnus: 2990501-4
Osoite: Mannerheimintie 19 A 14
00260 HELSINKI
sähköposti:digiseikkailu@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka
perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen. Kerättyjä
henkilötietoja käytetään yksilöimään käyttäjä sivustolla mm. verkkokaupan
asiakkuutta varten. Lisäksi palvelu voi lähettää tiedotteita asiakkailleen.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän
laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan
säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö
edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.
Tämä sivusto käyttää mm. seuraavanlaisia tietoja evästeissä
● käyttäjän IP-osoite
● selaintyyppi
● mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut
● ostoskorin sisältö
● valittu kieliversio
Lisätietoja evästeistä löytyy mm. Viestintäviraston sivuilta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä
itseltään. Tiedonkeruu tapahtuu sivustolle tai verkkokauppaan rekisteröityessä.
Lisäksi kerätään tietoa ostetuista tuotteista, kirjoitetuista kommenteista ja palvelussa
käyttäytymisestä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään
siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin
luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietojen suojaus

Sivuston palvelin on SSL-suojattu ja henkilötiedot on tallennettu salattuun
tietokantaan

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kun käyttäjätili on rekisteröity palveluun. Jos käyttäjä
poistaa tilinsä, anonymisoidaan kerätyt tiedot niin, että kaikki yksilöivät tunnistetiedot,
kuten nimet, osoitteet ja puhelinnumerot poistetaan.

Profilointi

Tietoa aiemmin ostetuista tuotteista tai sivustolla/palvelussa käyttäytymisestä
voidaan käyttää lähteenä, kun käyttäjälle tarjotaan lisäpalveluja.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

● Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia
henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

● Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset
henkilötiedot korjataan.
● Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä
toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista
seuraavissa tapauksissa:
● Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty
● Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä
seuraavissa tapauksissa:
● Rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden
● Käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa
poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
● Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin
tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa
liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyä.
● Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos
rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä
ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai
jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.
● Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on
oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä
tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy
tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi
 • Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka
  perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on
  häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla
  merkittävästi.
 •  Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja
  rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai
  perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

● Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa
henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa
muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

● Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on
oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Palvelun
käyttäjällä on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos
hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä
koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä
tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen digiseikkailu@gmail.com tai
postitse osoitteeseen Karstulantie 8 G 104
00550 HELSINKI